wetenschappelijk onderzoek

Zelfgestuurd leren in een innovatieve leeromgeving

In Scholengroep 20 vinden we het belangrijk om onze onderwijsvisie te stoelen op wetenschappelijke inzichten. Om die reden werkten we samen met de Arteveldehogeschool aan een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek over zelfgestuurd leren in een innovatieve leeromgeving. Het onderzoeksrapport bundelt de onderzoeksresultaten van een meervoudige gevalsstudie bestaande uit drie schoolcases binnen onze scholengroep (twee cases in een secundaire school en een case in een lagere school).

Dit onderzoeksrapport heeft als doel:

  • leerkrachten en scholen handvatten te geven hoe ze zelfgestuurd leren kunnen realiseren in een innovatieve leeromgeving (onderzoeksvraag 1) en

  • na te gaan aan welke randvoorwaarden (op leerkracht-, klas- en schoolniveau) voldaan moet worden (onderzoeksvraag 2).

De onderzoeksvragen werden beantwoord aan de hand van observaties, semi-gestructureerde interviews en een focusgroep. Het rapport sluit af met aanbevelingen voor leerkrachten, schoolleiders en schoolbesturen en het beleid.

Lees hieronder het volledige onderzoeksrapport met aanbevelingen voor leerkrachten, schoolbesturen en beleid. Je vindt ook de beleidssamenvatting en aanbevelingen van het onderzoeksrapport in een apart te raadplegen document.


Het onderzoeksrapport: Leerling en leraar, samen zorgen voor leerkracht? Een exploratief onderzoek naar zelfgestuurd leren in innovatieve leeromgevingen. (pdf, 174 p.)

De beleidssamenvatting en aanbevelingen uit het onderzoeksrapport (pdf, 36 p.)