Privacy

Privacyverklaring

Onze scholengroep hecht veel belang aan de privacy van onze bezoekers, leerlingen en medewerkers. We verwerken dan ook uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van zijn taken als scholengroep en doen dit steeds op rechtmatige en transparante basis.

We verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor geeft. Als we bij de uitvoering van taken gebruik maken van externe dienstverleners, verlangen we van deze externe dienstverleners dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

We dragen zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen. We hebben voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een aanspreekpunt informatieveiligheid aangesteld.

Informatie over de privacywetgeving vinden ouders en leerlingen terug in het schoolreglement van hun school. Voor leerkrachten is alle informatie beschikbaar op een intern informatiekanaal.

RECHTEN VAN BETROKKENEN

Als betrokkene heb je een aantal rechten:

  • inzage van gegevens;

  • gegevens laten verbeteren of vervolledigen;

  • gegevens laten verwijderen;

  • gegevens laten overdragen;

  • bezwaar uiten tegen de verwerking van gegevens;

  • bezwaar uiten tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Voor de uitoefening van één van je rechten kan je een verzoek indienen bij het aanspreekpunt informatieveiligheid. Verduidelijk zo goed mogelijk op welke gegevens of welke specifieke verwerkingsactiviteiten jouw verzoek betrekking heeft.

Aanspreekpunt informatieveiligheid:

Naam: Tine Debruyne

Telefoonnummer: 054 41 07 24

E-mailadres: privacy@scholengroep20.be

Adres: Kattestraat 5 9500 Geraardsbergen


Heb je vragen over privacy? Raadpleeg het document met vragen en antwoorden of mail naar privacy@scholengroep20.be.

De speerpunten van de vernieuwde privacywetgeving kan je bekijken in dit filmpje van het GO!